Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op overeenkomsten met Feest Dj Mark.

1: Algemene bepalingen
2: Geldigheid en toepasselijkheid
3: Bepalingen met betrekking tot optredens
4: Annulering van de overeenkomst
5: Onuitvoerbaarheid
6: Prijzen
7: Betalingen
8: Klachten
9: Aansprakelijkheid


DEFINITIES

Opdrachtnemer: Feest Dj Mark

Opdrachtgever: De persoon die aan Feest Dj Mark een verzoek heeft gedaan om tegen betalingen werkzaamheden te verrichten. Hierna te noemen; opdrachtgever.
Apparatuur: Voor het optreden benodigde zaken zoals onder andere: Mengpanelen, cd-spelers, licht en geluid installaties.
Plaats van het optreden: De door de opdrachtgever en Feest Dj Mark overeengekomen locatie, door opdrachtgever te voorzien van alle faciliteiten om het optreden te kunnen geven.
Tijdsduur: De vooraf afgesproken tijdsduur van het optreden en de datum hiervan.
Meerwerk: Alle werkzaamheden die niet in de overeenkomst zijn vastgesteld en door de opdrachtgever worden gewenst.

Artikel 1 – Algemene bepalingen

1.1. De algemene bepalingen zijn uitsluitend van toepassing op de offertes en overeenkomsten tussen Feest Dj Mark en opdrachtgever.

Artikel 2 – Geldigheid en Toepasselijkheid

2.1 Alle voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, handelingen en optredens van Feest Dj Mark.

Artikel 3 – Bepalingen met betrekking tot optredens

3.1 De opdrachtgever is verplicht te garanderen:

– Dat de plek van het optreden deugdelijk afgeschermd en afgedekt is, zodat eventuele weersomstandigheden geen schade kunnen veroorzaken aan de artiest(en) en/of de apparatuur.
– Dat zich op de plek van het optreden alle benodigde faciliteiten bevinden zoals elektriciteit ,water, de wettelijke veiligheidsvoorzieningen en parkeergelegenheid.
– Dat tijdens het optreden de artiest(en) het recht hebben om 2 consumpties per uur te nuttigen.

Artikel 4 – Annulering van de overeenkomst

4.1 Feest Dj Mark heeft ten allen tijde het recht de overeenkomst en de opdracht, reeds afgesloten of niet, te weigeren en of te beëindigen indien Feest Dj Mark hier een goede reden voor heeft.
4.2 Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd van

0 %: wanneer er 30 dagen voor het optreden wordt geannuleerd
25%:  van het totaalbedrag, als tussen de 29 en 7 dagen van te voren wordt geannuleerd
75%: van het totaalbedrag wanneer er 7 dagen van te voren wordt geannuleerd
100%: van het totaalbedrag wanneer op de dag zelf wordt geannuleerd

Artikel 5 – Onuitvoerbaarheid

5.1 Overmacht – Gewapend conflict, oorlog e.d. – Arbeidsongeschiktheid van de artiest(en) – Storingen in de, door de door derden aangeleverde, elektriciteit. – Extreem noodweer (Alleen bij meer dan een halve meter sneeuw)
5.2 In geval van overmacht zal de opdrachtgever Feest Dj Mark nog gedurende een maand de gelegenheid geven, haar optreden te verzorgen, tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.
5.3 In geval van overmacht is Feest Dj Mark gerechtigd het optreden geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op vergoeding, of tegemoetkoming in de kosten. Feest Dj Mark zal dan een zo veel mogelijk bevredigende oplossing proberen aan te bieden.

Artikel 6 – Prijzen

6.1 Geoffreerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen van materialen, optreden, technische en organisatorische kosten en verdere prijsbepalingen, geldend op de dag van verzending van de offerte en de geldigheidsduur van de offerte.
6.2 Prijsverhogingen na 2 maanden zijn voor risico van de opdrachtgever. In dat geval heeft de opdrachtgever het recht om, hetzij te annuleren, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs.

Artikel 7 – Betalingen

7.1 De opdrachtgever is verplicht 5 dagen voor aanvang van het optreden te zorgen dat de factuur is voldaan. (Mits anders afgesproken).
7.2 Mocht er nadien sprake zijn van meerwerk, dan zal de opdrachtgever na afloop van het feest het bedrag van het verschuldigde meerwerk contant betalen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 8 – Klachten

8.1 Onder klachten worden verstaan alle escalaties met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
8.2 Feest Dj Mark geeft onder geen beding het totaalbedrag van het feest terug aan de opdrachtgever in geval van klachten. De opdrachtgever heeft ook geen recht hiertoe te vragen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan de apparatuur tijdens het optreden, door toedoen van haar/zijn gasten, personeel van de locatie of wat door nalatigheid door derden wordt veroorzaakt, zoals piekspanning, vernieling, baldadigheid etc.
9.2 Feest Dj Mark kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door derden, personen, apparatuur, overmacht en dergelijke.
9.3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor evt. weerschade ( bijv. water/windschade etc.) wanneer het optreden buiten plaatsvindt.

Reageren
Stuur Mark een bericht!
Hi,
Heb je een vraag? Stel hem via WhatsApp!